درباره متخصص

نجف علی طاهری
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,305 روز

سرویس های انجام شده

3

نشان ها

0

دیپلم فنی حرفه ای زیر نظر صنفی انجمن کارگران از تاریخ 1385

سفیدکاری گچ خاک. انواع ابزارهای سقفی. قاب. ارگ. نور پردازی. انواع نور پردازی های برجسته
خدمات ساختمانی

نصب در

نصب پنجره

گچ بری گچ کاری کاشی کاری
قاسم آقابابائی
در تاریخ: جمعه 10 اردیبهشت 1400
بسیار با شخصیت، کار با کیفیت و با انصاف
شهرزاد محمودی
در تاریخ: دوشنبه 24 شهریور 1399
بسیار حرفه ای و با اخلاق