درباره متخصص

رعنا نوروزی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

569 روز

سرویس های انجام شده

0

نشان ها

0

دارای بیش ا ز10 سال سابقه کار مرتبط
دارای معرف معتبر- دارای پرونده هویتی کامل - دارای بیمه حوادث انفرادی-

توانایی انجام نظافت امور منزل و مشاعات و پذیرایی

اطلاعاتی یافت نشد