توضیحات فروشگاه شهر سرویس

خدمات مرتبط با فروشگاه شهر سرویس، شامل فروش دستگاه تصفیه آب، فروش آب های معدنی مینرال، فروش رول های کاغذ حرارتی، ارائه انواع نان در محل درخواستی مشتری می باشد.

توزیع آب معدنی

توزیع آب معدنی

توزیع انواع نان

توزیع انواع نان

فروش ویژه رول کاغذ حرارتی

فروش ویژه رول کاغذ حرارتی

فروش دستگاه تصفیه آب

فروش دستگاه تصفیه آب