توضیحات خدمات مالی و حسابداری

انجام امور حسابداری و حسابرسی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، تنظیم دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه،انجام امور مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سال مالی شرکتها و موسسات،مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی و حضور در کمیسیون مالیاتی با وکالت رسمی.
مشاوره و فروش انواع نرم افزار های حسابداری...

مالی

مالی

نرم افزار مالی

نرم افزار مالی