توضیحات خدمات بیمه

شرکت های بیمه، برای بسیاری از خسارتهایی که ممکن است به مال و جان اشخاص وارد شود، پوشش بیمه ای پیش بینی کرده اند. بر اساس اینکه موضوع بیمه (بیمه شونده)، مال باشد یا جسم وجان، و یا مسئولیت یک شخص، پوشش های بیمه ای در سه گروه بیمه های اموال و اشیاء، بیمه های اشخاص، و بیمه های مسئولیت، تقسیم بندی می شوند.

بیمه خدمات درمانی

بیمه خدمات درمانی

بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

بیمه عمر

بیمه عمر

بیمه حمل و نقل

بیمه حمل و نقل

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

بیمه حوادث

بیمه حوادث