توضیحات خدمات پزشکی و سلامت

خدمات مربوط به نگهداری سالمند، کودک و بیمار در منزل شامل خدمات پزشکی در منزل، نگهداری، مراقبت و همچنین تزریقات در منزل می‌شود.

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

خدمات پزشکی

خدمات پزشکی

خدمات پوست

خدمات پوست