توضیحات خدمات پرستاری

خدمات مربوط به نگهداری سالمند، کودک و بیمار در منزل شامل خدمات پزشکی در منزل، نگهداری، مراقبت و همچنین تزریقات در منزل می‌شود.

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

نگهداری از سالمند یا کودک

نگهداری از سالمند یا کودک