توضیحات خدمات موسیقی

کوک پیانو به مجموعه عملیاتی گفته می شود که جهت رساندنِ فرکانس سیم ها به فرکانس استاندارد انجام می شود.
پیانو یک وسیله مکانیکی است، که متشکل از 6000 الی 7000 قطعه مکانیکی است، تمامی این قطعات باید هماهنگ کار کنند .
تا در نهایت چکش ها به سیم ها ضربه زده و از سیم ها صدا تولید میشود .

تعمیرات پیانو

تعمیرات پیانو