دریافت اپلیکیشن

اپلیکیشن شهر سرویس را نصب کنید و به سادگی و در چند گام کوتاه خدمت مورد درخواست خود اعم از نظافت، خدمات برق و تأسیسات، خدمات ساختمان و حمل و نقل را ثبت کنید و در سریع ترین زمان از بین متخصصان بهترین سرویس کار را انتخاب و بقیه کارها رو به او بسپارید.