درباره متخصص

قاسم خیری
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

704 روز

سرویس های انجام شده

5

نشان ها

0

A D
در تاریخ: دوشنبه 15 دی 1399
کاملا تخصص داشتن در کوتاه ترین زمان گرفتگی رو بافنر زدن درست کردن و نشتی دیوار و هم پیدا کردن خیلی خوب بودن کاملا اعتمادم به شهر سرویس بیشتر شد